Bestuurstraining

[For English see below]

NEWConnective helpt je studie- of studentenvereniging met het ontwikkelen en ondersteunen van je team!

Als studiebestuur heb je de taak om in korte tijd veel voor elkaar te boksen. Leuke activiteiten, actieve leden, een kloppende begroting en ook nog een plezierige en effectieve samenwerking met bestuur en commissies.  Een bestuurstraining kan helpen om je als bestuur verder te professionaliseren op het vlak waar dat het meest nodig is. Wij bieden vooral bestuurstrainingen op het gebied van samenwerking, communicatie en inspiratie.

Informatie over de training

 • De bestuurstraining wordt altijd ontwikkeld in overleg en jullie specifieke wensen/problemen.  Wat is voor jullie het belangrijkst op dit moment? We plannen hiervoor eerst een intake-gesprek.
 • We zijn altijd gericht op ontdekken van eigen kwaliteiten, krachten, met kennis van elkaars gevoeligheden en grenzen.  
 • De bestuurstrainingen worden tegen een aantrekkelijk tarief aangeboden.
 • Mogelijke follow-up via persoonlijke coaching, of vergelijkbare trainingen voor commissies binnen de vereniging.

Mogelijke onderwerpen voor de bestuurstraining

 • Effectief en plezierig communiceren
 • Een goede missie/visie
 • Time-management
 • Kwaliteiten (en valkuilen)
 • Effectief vergaderen
 • Teamontwikkeling 
 • Omgaan met conflicten

Onze trainers
De bestuurstrainingen worden altijd begeleid door een teamlid van NEWConnective, eventueel met ondersteuning van een externe professional. Zij hebben allemaal ruime ervaring als trainer/docent en groepsbegeleider.

Wat kost NEWConnective?
Wij bieden onze bestuurstrainingen tegen een laag tarief aan. Wij worden gefinancierd door verschillende organisaties – zoals de Vrije Universiteit, Protestantse Kerk Amsterdam en de VU-Vereniging – die ons werk belangrijk vinden, waardoor verenigingen genoeg overhouden voor het organiseren van hun eigen evenementen.

Meer weten?
Voel je vrij om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek! Wij ontvangen jullie graag voor een kop koffie of thee ☕. Een biertje mag ook!

Board & Committee Training

NEWConnective helps your board or the committee of your student association to develop your skills and support your team. Time for efficient meetings, proper communication, and a nice atmosphere.

As a board there is a lot to achieving in a short period of time. Fun activities, active members, a budget to keep an eye on, and also a pleasant and effective cooperation between the board and the committees. Our board training can help you improve on those aspects you want to focus on. We mainly offer board training in the field of communication, collaboration and inspiration.

Information about the training

 • The board trainings are tailored to your specific wishes and problems. What is it you want to focus on right now? We will first have an interview to get a basic idea of your wishes as a team.
 • We are always focused on discovering your own qualities, strengths, and at the same time taking in mind each other’s sensitivities and boundaries.
 • The board trainings are offered at an attractive rate.
 • Possible follow-up through personal coaching, or comparable training for committees within the association.

Topics for board trainings

 • Communicating effectively
 • A good mission / vision
 • Time management
 • Qualities (and pitfalls)
 • Meeting effectively
 • Team development
 • Dealing with conflict

Our trainers
The trainings are always supervised by a team member of NEWConnective, possibly with the support of an external professional. They all have extensive experience as a trainer/teacher and group coach.

What does a training cost?
We offer our board training at a low rate. We are funded by various organizations – such as the VU University, Protestant Church Amsterdam (PKA), and the VU Association – that consider our work important, leaving associations with enough to organize their own events.

Want to know more?
Feel free to make an appointment for an introductory meeting! We are looking forward to welcoming you for a cup of coffee or tea ☕.